Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u een actuele kopie van de algemene voorwaarden van 2MYLS T(w)o Make Your Life Successful.

Artikel 1

Algemene voorwaarden van 2MYLS T(w)o Make Your Life Successful gevestigd te Oss, ingeschreven bij de KvK onder nummer KVK 74966790.

Artikel 2

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij 2MYLS goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.

Artikel 3

Offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan 2MYLS is verstrekt. 2MYLS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

Artikel 4

De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door 2MYLS uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet door opdrachtgever wordt bevestigd en 2MYLS toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, geldt de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

Artikel 5

2MYLS spant zich in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. We kunnen echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief beïnvloeden, zullen 2MYLS en opdrachtgever elkaar hiervan in kennis stellen.

Indien noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van 2MYLS staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft 2MYLS het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 2MYLS heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. 2MYLS zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

Artikel 6

De opdrachtgever zorgt ervoor dat:

  1. 2MYLS tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die voor het uitvoeren van de opdracht nodig zijn;
  2. alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan 2MYLS worden gemeld, zodat 2MYLS daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
  3. de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.

Artikel 7

Opdrachtgever zal 2MYLS vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van 2MYLS daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. Opdrachtgever zal 2MYLS en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door 2MYLS en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.

Artikel 8

Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal 2MYLS het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

Artikel 9

Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2MYLS aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van 2MYLS.

Artikel 10

De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond. 2MYLS zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van 2MYLS, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-) termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade. Partijen hebben het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door 2MYLS tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen blijven, evenals een tegemoetkoming in inkomstenderving ter grootte van de helft van de derving geleden tot aan het einde van de looptijd van de opdracht op basis van de overeengekomen uren per week, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. 2MYLS is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 11

Werkzaamheden en diensten worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tussentijdse veranderingen die 2MYLS noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 12

Opdrachtgever betaalt facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door de 2MYLS aangegeven rekeningnummer. 2MYLS heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van 2MYLS aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 13

2MYLS is aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van 2MYLS en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat 2MYLS voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat 2MYLS in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

2MYLS is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart 2MYLS en de door 2MYLS in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikel bedoelde schade.

De aansprakelijkheid van 2MYLS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever 2MYLS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. 2MYLS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door 2MYLS.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van de opdrachtgever of haar leidinggevend management. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen 2MYLS vervalt door het enkele verloop van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14

Tenzij 2MYLS en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft 2MYLS volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.

2MYLS verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken. Zonder toestemming van 2MYLS is het opdrachtgever niet toegestaan:

  1. de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers;
  2. de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

Artikel 15

Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

Indien de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 16

Het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Oss, juni 2019