Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

2MYLS (T(w)o Make Your Life Successful, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

e-mail info@2myls.nl

website: www.2myls.nl

telefoon: +31 (0) 6 1289 5861


Persoonsgegevens die wij verwerken


2MYLS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •       Voor- en achternaam (afhankelijk van de keuze ook naam echtgenoot)
 •       Roepnaam
 •       Geboorteplaats
 •       Adresgegevens
 •       Telefoonnummer
 •       E-mailadres
 •       IBAN
 •       Bedrijfsnaam
 •       Functienaam opdrachtgever
 •       Locatiegegevens
 •       Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@2myls.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2MYLS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–     Verzenden van onze nieuwsberichten waaronder nieuwsbrieven en informatieve blogs

–     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–     U te informeren over, in uw belang zijnde, wijzigingen van onze diensten en producten

 

Grondslag
Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

2MYLS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2MYLS) tussen zit.

2MYLS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office365, OnView, Skillsource e-boekhouden

Doel: uitvoeren dienstverlening, urenregistratie en facturatie

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


2MYLS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Opdracht overeenkomsten            > Bewaartermijn 7 jaar

Individuele casuïstiek                   > Bewaartermijn 1 maand na afsluiten van de casus

Boekhoudgegevens                     > Bewaartermijn 3 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

2MYLS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 2MYLS ontvangt deze verwerkersovereenkomst van opdrachtgever voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via deze website wordt het gebruik van de website bijgehouden zoals onder andere de gebruikte webbrowser, het besturingssysteem en de locatie van de gebruiker van deze website. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2MYLS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2myls.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek. 2MYLS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2MYLS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@2myls.nl. 2MYLS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

–     Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

–     TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.